هواپیمایی ترکیش ایرلاین یکی از بزرگترین شرکت های هوایی جهان است که با 331 هواپیما بعد از لوفتانزا بشترین تعداد هواپیما را در جهان در اختیار دارد و به دلیل پرواز های متعدد روزانه به بیشتر شهر های ایران یکی از مهمترین ایرلاین ها در مسافرت های ایرانیان به سراسر جهان به حساب می آید .

آفر ها و تخفیف های ترکیش ایرلاین

بلیط از تاریخ فلان تا فلان +5  رایگان  می باشد

بخشنامه های ترکیش ایرلاین

از این به بعد موظف به اجرایی این بخشنامه هستید 🙂

برنامه پروازی هواپیمایی ترکیش به شهر های ایران

پرواز از شیراز

هر روز ساعت 3:00 بامداد پرواز رفت به استانبول

هر روز ساعت 5:00 بامداد پرواز برگشت

پرواز از اصفهان

هر روز ساعت 3:00 بامداد پرواز رفت به استانبول

هر روز ساعت 5:00 بامداد پرواز برگشت

پرواز از تبریز

هر روز ساعت 3:00 بامداد پرواز رفت به استانبول

هر روز ساعت 5:00 بامداد پرواز برگشت

پرواز از مشهد

هر روز ساعت 3:00 بامداد پرواز رفت به استانبول

هر روز ساعت 5:00 بامداد پرواز برگشت

پرواز از تهران

هر روز ساعت 3:00 بامداد پرواز رفت به استانبول

هر روز ساعت 5:00 بامداد پرواز برگشت

پرواز از تبریزاهواز

هر روز ساعت 3:00 بامداد پرواز رفت به استانبول

هر روز ساعت 5:00 بامداد پرواز برگشت

اطلاعات تماس نمایندگی های ترکیش ایرلاین در ایران